Tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolituse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Ettevõte on professionaalne partner organisatsioonidele tulemusliku koolitus- ja arendustegevuse teostamisel vajalikus mahus ja sobivas vormis.

Täienduskoolituse korraldamisel lähtume kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna ja teistest asjakohastest õigusaktidest ning andragoogilistest põhimõtetest täiskasvanute koolitamisel.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Õppekavade koostamisel lähtume täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud juhendmaterjalist. Meie poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel.

Õppekavas on välja toodud vähemalt järgmised andmed:

  • õppekava nimetus;
  • õppekavarühm;
  • õppe kogumaht;
  • õppe sisu ja eesmärk;
  • õpiväljundid;
  • sihtrühm ja õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  • koolitusel kasutatavad õppemeetodid;
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

Õppekava koostamisel lähtume sihtgrupi vajadustest ning andragoogilistest põhimõtetest täiskasvanud õppija koolitamisel. Meie koolitused on praktilised ning koolitaja ülesandeks on toetada õppijat õpiväljundite saavutamisel. Koolitusgruppide suurused on erinevad ning sõltuvad koolituse sisust. Enesearengule ja praktiliste oskuste omandamisele suunatud koolituste (näiteks juhtimise, teeninduse, tööalase keeleõppe, personaalsete pädevuste vmt) puhul viiakse koolitused läbi väiksemates gruppides, et tagada praktiline ja õppijaid maksimaalselt kaasav lähenemine. Informatiivse iseloomuga koolituste (näiteks seadusemuudatused jmt) puhul on ka suuremaid koolitusgruppe.

Koolitajate kvaliteet

Meie koolitajad on oma valdkonna professionaalid, omades kõrgemat erialast haridust või pikaaegset kogemust koolitatavas valdkonnas.  Info meie kaaskoolitajate kohta on leitav koduleheküljel. Koolitajate töö tulemust hindame nii osalejate kui ka koolitusel osaleva projektijuhi tagasiside alusel, kui selles on kokku lepitud. Koolitusel osalejate tagasisidede kokkuvõtte edastatakse iga koolituse järgselt nii kliendile kui ka koolitajale, kui selles on kokku lepitud. Vajadusel teeme koolitajatele ettepanekuid õppekvaliteedi tõstmiseks.

Õppematerjalide kvaliteet 

Õppijad saavad teemakohased õppematerjalid, mille koostamisel on tuginetud tõenduspõhisele infomaterjalile ning erinevate õpistiilide (visuaalne, auditiivne, kinesteetiline) toetamisele. Paljude õppematerjalide koosseisu kuuluvad ka praktilised näidised ja/või töölehed.

Õpperuumide kvaliteet

Viime oma koolitusi läbi tunnustatud koolitus- ja konverentsikeskustes, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumide valikul lähtume õppegrupi suurusest ning koolitusel kasutatavatest meetoditest. Lähtuvalt koolituspäeva pikkusest sisaldab koolituse maksumus ka kohvipause ja/või lõunat

Tagasiside kogumise kord

Kogume tagasisidet koolituse sisu ja korralduse kvaliteedi kohta kõikide õppijate käest kirjalikult iga koolitusprogrammi lõpus. Saadud tagasisidet analüüsime, et pakkuda viia läbi parendustegevusi. Tagasisidede kokkuvõte koos parendusettepanekutega edastatakse nii koolitajale (sisulised ja õppemeetodeid puudutavad ettepanekud) ning vajadusel ka toimumiskohale (õpperuumide ja toitlustuse kvaliteeti puudutavad ettepanekud).