Strateegiaseminar

Strateegiaseminar on üritus, mille käigus lepivad organisatsiooni juhtmeeskonna liikmed kokku organisatsiooni tegevuse põhialustes ja pikaajalistes eesmärkides. Sageli on ürituse sujuvaks läbiviimiseks kasulik kasutada välise konsultandi abi, et juhid saaksid keskenduda sisulistele küsimustele ja kasutada konsultandi teadmisi strateegiadokumentatsiooni koostamise parimate tavade ja töövahendite osas.

Strateegiaseminar aitab osalejatel:

 • näha muutusi olulise osana organisatsiooni või toote/teenuse elutsüklis
 • mõista strateegia olemust ja väärtust
 • mõista eesmärkide olulisust nii indiviidi kui ka organisatsiooni tasandil
 • tajuda läbi simulatsioonimängu organisatsiooni eesmärkide ja kommunikatsiooni selguse tähtsust erineva juhtimistaseme inimestele
 • saada ülevaate peamistest organisatsiooni strateegiadokumentatsiooni osadest ja strateegia kujundamise sammudest
 • õppida tundma ja kasutama strateegia tööriistu
 • mõista tasakaalus tulemuskaardi eesmärkide mudelit
 • osata koostada kvaliteetseid eesmärke, kasutades SMART metoodikat
 • teadvustada organisatsiooni eesmärgiühtsuse põhimõtet
 • teada strateegia kommunikerimise aluseid

Seminari näidisprogramm:

 • Sissejuhatus
 • Ürituse eesmärgid, konsultant, ajaplaan
 • Strateegia määratlus ja käsitsemise võimalused
 • Strateegilise juhtimise põhiküsimused
 • Senised kogemused. Grupitöö: Millega peaksime arvestama, et olla tulemuslikud?
 • Strateegilise juhtimise protsess
 • Üksuse strateegilise plaani ülesehitus ja selle koostamise tähtajad
 • Sisekeskkonna analüüs
 •  Millised organisatsioonisisesed arengud on täna toimumas
 • Väliskeskkonna analüüs
 • Makroindikaatorid, nende prognoos
 • Turg üldiselt ja turupositsioon eri valdkondade lõikes
 • Konkurentide tegevuse ülevaade turvasüsteemide turul.
 • Grupitöö: konkurentide tugevused ja nõrkused
 • Grupitöö: Millised on väliskeskkonna põhitrendid, millega peaks strateegia koostamisel arvestama?

 • Turu segmenteerimine
 • Müügikäibe statistika (suuremate) klientide lõikes
 • Grupitöö: kuidas peaksime segmenteerima kliendibaasi?
 • Grupitöö: millised on eri segmentide klientide vajadused?

 • Visioon
 • Osalejate vaadete kokkuvõte divisjoni tegutsemisstiili osas (SPACE mudel – agressiivne, kaitsev, … )
 • Grupitöö: visiooni kirjeldus – meie divisjon 5. a pärast

 • Organisatsiooni SWOT analüüs
 • Grupitöö: Organisatsiooni sisemised tugevused ja nõrkused, välised ohud ja võimalused (sh. arutelu – millised võimalused on meil konkurentide suhtes, uued äriideed ja -valdkonnad)

 • Strateegiliste eesmärkide sõnastamine
 • Grupitöö: Visioonist, välis- ja sisekeskkonna ning SWOT analüüsist tulenevalt peamiste pikaajaliste eesmärkide sõnastamine.
 • Mõõdikute määratlemine tulemuslikkuse hindamiseks

 • Organisatsiooni strateegia elluviimine
 • Edasise tegevuse kava koostamine
 • kuidas koostame rakenduskava e. lähiperioodi (1a.) alameesmärgid koos tähtaegade ja vastutajate määramisega
 • kuidas edastame strateegia töötajatele
 • kuidas seome motivatsiooni- ja pagassüsteemi strateegia elluviimisega
 • kuidas uuendame strateegiat ja millised protseduurid kehtestame tulemuste perioodiliseks ülevaatamiseks

Strateegiaseminar võib olla üheks osaks pikema juhtimisprogrammi sees.