Riskijuhtimise koolitus

Riskijuhtimise koolitus on mõeldud juhtidele ja spetsialistidele, kes soovivad teadlikult juurutada organisatsioonis hea riskijuhtimise tavad. Riskijuhtimine on organisatsiooni tegevuse järjepidevuse ja stabiilsuse seisukohast äärmiselt oluline valdkond.  Riskid käivad käsikäes võimalustega ja milline organisatsioon pole tänapäeval teadlikult tegelenud võimaluste kaardistamisega? Sama ei saa kahjuks öelda riskide kaardistamise kohta. Kasvavas ja kiirelt arenevas majanduskeskkonnas pööratakse rohkem tähelepanu võimalustele ning riskide juhtimine jääb tihtipeale tahaplaanile. Pidurdunud kasvuvõimaluste tingimustes muutub riskide juhtimine ning võimalike kaotuste vastu kindlustamine jällegi olulisemaks valdkonnaks.

Riskijuhtimise koolitus aitab osalejatel:

  • mõista riski olemust ja riskijuhtimise funktsioone organisatsiooni strateegilises juhtimises
  • teadvustada riskide erinevaid liike
  • mõista riskijuhtimise protsessi
  • saada ülevaade riskijuhtimise dokumentatsioonist organisatsioonis
  • omandada riskianalüüsi läbiviimise oskused
  • osata hinnata riski tõenäosust ja mõju
  • teadvustada riskiplaani komponendid ja osata koostada riskiplaani
  • osata korraldada kriisikommunikatsiooni
Koolitusprogramm koosneb järgmistest osadest:

Riskijuhtimise definitsioon ja funktsioonid
Globaalsed trendid ja nende mõju riskidele
Riskisündmuste näited
Grupitöö- peamised riskid Sinu organisatsioonis

Riskijuhtimise protsess
Kuidas peaks riskijuhtimine olema organisatsioonis korraldatud?
Riskijuhtimise roll organisatsiooni strateegilises juhtimises
Erinevad riskide kategooriad, uued riskid tänapäeval

Riski komponendid
Riskianalüüs
Riskide identifitseerimine ja grupeerimine
Riskide identifitseerimise tehnikad
Riskide analüüsimine
Kvalitatiivne ja kvantitatiivne riskianalüüs
Riskide tõenäosuse hindamine
Riskide põhjuste ja tagajärgede hindamine
Riskimaatriksi loomine prioriteetsete riskide määratlemiseks
Grupitöö – riski tugevuse maatriksi loomise näide

Riskiplaani loomine
Riskisündmusele reageerimise võimalused
Riskiplaani komponendid
Grupitöö – riskiplaani loomine
Riskiplaani uuendamine
Riskide registrid organisatsioonis
Vastutus riskiplaani elluviimise eest organisatsioonis

Riskiplaani elluviimine
Riskiga seotud kulude arvestamine projektide- ja üldeelarvete koostamisel
Peamised riskid organisatsioonis ning võimalused nende juhtimisel
Kriisijuhtimise ja -kommunikatsiooni alused

Koolitus võib olla ka ühe moodulina pikema projektijuhtimise programmi sees.

 

riskijuhtimise koolitus