Projektijuhtimise koolitus

Projektijuhtimise koolitus on suunatud juhtidele ja spetsialistidele, kes soovivad muuta enda juhitavad projektid selgelt määratletavaks ja juhitavaks protsessiks, mis tagab projektimeeskonna liikmete kõrge motivatsiooni ja tulemuslikkuse.

Projektijuhtimise koolitus on suunatud nii projektijuhtimise protsesside tulemuslikule kujundamisele kui ka projektijuhi oskustele saavutada kokkuleppeid, lahendada vastuolusid ning korraldada projekti kommunikatsiooni väga hea tase. Vastavalt valitud fookustele võib projektijuhtimise koolitus kesta 1-4 koolituspäeva. Koolitusprogrammi käigus on võimalik eri projektijuhtimise kompetentside näitlikustamiseks rakendada mitmeid projektijuhtimise koolitusmänge ning muid simulatsioone.

Lisaks projektijuhtimise heade tavade omandamisele on projektijuhtimise arenguprogrammi võimalik siduda ka organisatsioonis kujundatava projektijuhtimise dokumentatsiooniga või kasutada koolitust selleks, et see alles luua.

Koolitus aitab osalejatel:

 • teadvustada projektijuhtimise protsessi etapid
 • saada ülevaade projektijuhtimise põhimõistetest
 • saada ülevaade peamistest rahvusvahelistest projektijuhtimise standarditest
 • mõista projektiorganisatsiooni eri liikmete rolle ja vastutust
 • osata koostada projekti baasplaani ja projekti dekompositsiooni
 • paremini planeerida ajalist-, inim- ja rahalist ressurssi
 • saada ülevaade projektijuhtimise (tasuta) tarkvara kasutamise võimalustest
 • korrastada projektidokumentatsiooni
 • kaasata erinevaid osapooli ja motiveerida projektimeeskonna liikmeid
 • ehitada üles  hästi toimiv projekti kommunikatsioonisüsteem
 • juhtida projekti kvaliteeti ja võimalikke riske
 • osata kasutada otsustus- ja eesmärgipuid
 • tulla toime erinevate projekti ajakao sündroomidega
 • tulemuslikult planeerida ja juhtida projekti puhvreid
 • lahendada projekti käigus tõusvaid probleeme ja muutusi
 • osata kasutada analüüsimeetodeid projekti elluviimise tulemuslikkuse hindamiseks
 • arendada tulemusliku projektijuhi juhtimisoskusi

Koolitus põhineb Project Management Institute projektijuhtimise standarditel.

Koolitusel osalejad võivad jätkata oskuste arendamist nii juhtimisoskuste, kui ka konfliktijuhtimise oskuste valdkonnas.

PJ1  projektijuhtimise koolitus

projektijuhtimise koolitusprojektijuhtimise koolitus