Organisatsiooniuuringud

Organisatsiooniuuringud aitab juhtidel vastu võtta õigeid otsuseid. Milline informatsioon on tänapäeval juhtidele oluline? 2005. aastal USA ettevõtete juhtide seas läbiviidud uuringu tulemuste järgi sooviksid ettevõtete juhid rohkem informatsiooni järgmiste valdkondade kohta:

1. Turuolukorra kohta (klientide kasumlikkus/rahulolu, turuosad, kaubamärkide tuntus) – 70% juhtidest

2. Organisatsiooni kohta (töötajate rahulolu/säilitamine, võimed ja oskused, organisatsiooni struktuur,  kultuur, väärtused)  – 55% juhtidest

3. Keskkonna kohta (muutused seadusandluses, avalik arvamus, ühiskonna vaated.) – 40% juhtidest

Enam vajatakse andmeid valdkondade kohta, mis mõjutavad ettevõtte pikaajalist edu, sest keskendumine ainult lühiajalist edu või ebaedu näitavatele finantsandmetele ei anna juhtidele täielikku ülevaadet organisatsioonis ja turul toimuvate muutuste kohta.

DVSP Consulting pakub klientidele järgmisi uuringuid, mida on võimalik viia läbi e-keskkonnas (ettevõttel on selleks vastav tarkvara) ning mille küsimustikke on võimalik kohandada organisatsiooni vajadustele täielikult vastavaks:

Töötajate rahulolu uuring 

Töötajate rahulolu uuringu läbiviimisel saab kasutada rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsiooniuuringute struktuuri, mille kohaselt analüüsitakse mitte ainult organisatsiooni liikmete rahulolu erinevaid aspekte, vaid kogutakse tagasisidet kõikide organisatsiooni edukuse seisukohast oluliste võtmevaldkondade kohta.

Organisatsiooniuuringud – läbiviimise  metoodika

Eelpool kirjeldatud  strateegiliste võtmevaldkondade alla kuuluvad küsimused töötatakse välja koostöös kliendiga ning fikseeritakse küsimustikus. Küsimustele vastates saavad vastajad märkida 5- või 10-punkti skaalal oma arvamuse nii olemasoleva olukorra kohta kui ka antud küsimuse olulisuse kohta.

Küsimustik sisaldab ka avatud küsimusi, mille puhul vastajad saavad anda tagasisidet ka vaba teksti kujul. Küsimustikule lisatakse ka informatsioon vastaja ametikoha osas, mis võimaldab hiljem anda tagasisidet organisatsiooni üksuste ja ametikohtade lõikes.

Küsimustikule on võimalik vastata nii paberil kui ka elektroonselt. Elektroonilise versiooni täitmiseks töötab meie ettevõte välja spetsiaalse vormi, mida on võimalik vastajatele saata kas e-maili teel või lingina.

Organisatsioonikultuuri uuring

Organisatsioonikultuuril on otsene seos organisatsiooni tegevuse edukusega – seda on veenvalt tõestanud paljud teadusuuringud.

Organisatsioonikultuuri teemat käsitledes piiritletakse seda sageli ainult organisatsiooni kliimana – nö. “pehmete” valdkondadena nagu autoriteedi ja võimu küsimus, meeskonna liikmete kaasamine, pühendumus, motivatsioon jne. Seetõttu jäetakse organisatsioonikultuurist rääkides sageli teenimatult välja suur osa olulistest  organisatsioonikultuuri elementidest nagu organisatsiooni tegevusvaldkond ja sellest tulenev missioon, strateegia, struktuur, palgasüsteem jm.

Maailmas üheks tunnustatumaks ja enam kasutatav organisatsioonikultuuri analüüsi mudel on Cameron-Quinn’i  mudel, mis põhineb kahel dimensiooni (väline fookus-sisemine fookus, paindlikkus-stabiilsus) ja jagab kultuurid nelja kategooriasse – klanni, adhokraatia, hierarhia ja turu kultuur. Määratlemaks organisatsioonikultuuri tüüpi on võimalik kasutada selleks väljatöötatud küsimustikku – organisatsioonikultuuri hindamise instrumenti OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument). Sellele küsimustikule vastates on lisaks tegeliku olukorra hindamisele võimalik tuua välja ka oma arvamus soovitud olukorra kohta ning tulemustest lähtuvalt identifitseerida vahe tegeliku ja soovitud olukorra vahel.

Lisaks OCAI analüüsile on antud mudeli põhjal võimalik analüüsida konkreetseid organisatsioonikultuuri komponente ning töötada välja tegevusplaan organisatsioonikultuuri arendamiseks soovitud suunas.

Uuringu läbiviimise  metoodika

Organisatsioonikultuuri analüüsi instrumendi küsimustik sisaldab kuut võtmevaldkonda käsitlevaid  küsimusi. Küsimustikule on võimalik vastata nii paberil kui ka elektroonselt. Elektroonilise versiooni täitmiseks töötab meie ettevõte välja spetsiaalse vormi, mida on võimalik vastajatele saata kas e-maili teel või lingina.

Uuringu tulemuste  kohta koostab  konsultant raporti ning viib  kliendi soovil läbi ka arendusseminari.

Organisatsiooniuuringud