Müügikoolitus

Müügikoolitus on mõeldud igapäevatöös aktiivselt müügitegevusega seotud töötajatele, kes soovivad arendada oma müügioskusi erinevates müügitöö faasides ning suurendada läbi selle oma tulemuslikkust.  Antud koolituse programmi ülesehitamisel võtab meie ettevõte aluseks kliendi tootegrupid ning seob käsitletavad teemad kliendi arenguvajadustega.

Müügikoolitus aitab osalejatel:
 • teadvustada müügispetsialisti rollid ja edu saavutamiseks vajalikud hoiakud
 • teadvustada müügiprotsessi etapid ning määratleda iga etapi eesmärgid
 • mõista, millest sõltub kliendi esmamulje ja esimese kontakti edukus
 • selgitada välja kliendi ootused ja vajadused, kasutades selleks erinevaid tehnikaid (sh. SPIN)
 • esitleda tooteid/teenuseid, sidudes nende omadused ja nendest tulenevad eelised kliendi vajadustega
 • käsitleda edukalt kliendi lihtsaid ja raskeid vastuväiteid, suhtuda vastuväidetesse positiivselt
 • saavuda kliendi nõusolek, kasutades erinevaid müügi lõpetamise (closing) tehnikaid
 • proovida kõiki müügitehnikaid rollimängus ning näha enda tugevusi ja arenguvajadusi video abil
 • määratleda edasised võimalused müügitöö paremaks organiseerimiseks
Müügikoolitusel kasutatav metoodika

Müügitehnikate koolitus on enamasti suunatud osalejate oskuste arendamisele – seetõttu on koolitusel tavaliselt oluline osa rollimängudel koos videotreeninguga. Lühiloengute osakaal moodustab  kuni veerandi kogu koolituse mahust. Lisaks kasutatakse koolitusel palju äratajaid, videonäiteid, tegevuse planeerijaid, analüüse ja põhjalikku õppematerjali. Iga koolitus lõpeb osalejate isikliku arenguplaani koostamisega. Koolituste teoreetilises osas on viited nii Ziglari kui ka teiste autorite tööle.

Eeltöö

Pikemate arenguprogrammide puhul viime organisatsioonis läbi põhjaliku eeltöö ootuste ja vajaduste kaardistamiseks ning koolitusel kasutatavate näidisjuhtumite koostamiseks – selleks viime läbi osalejate ja juhtkonna intervjueerimise ning vajadusel on võimalik viia läbi ka müügikompetentside analüüsi (Sales Competency Analysis – SCA).

Oleme valmis koolituse järel andma organisatsiooni juhtkonnale tagasisidet toimunud koolituse ja järgnevate arendusvõimaluste kohta iga osaleja suhtes.

Lisaks müügitehnikatele on müügiprofessionaalile kasulik teada ka müügipsühholoogia baasteadmisi. Antud kursuse mooduli tulemusena omandab müügispetsialist oskused kohandada enda käitumist ja kasutada müügiargumente, mis vastavad konkreetsele olukorrale ja kliendi käitumistüübile.

Meie müügipsühholoogia koolitus aitab müügispetsialistidel:

 • teadvustada klientide erinevad käitumisstiilid ja  nendest  tulenevad  vajadused
 • teadvustada enda käitumisstiil ja sellest tulenevad tugevused-nõrkused müügivaldkonnas
 • kohandada enda käitumist vastavalt kliendi käitumistüübile
 • planeerida müügikohtumist vastavalt kliendi käitumistüübile
 • kasutada kliendile olulisi müügiargumente
 • näha koolitusvideote abil, kuidas on võimalik oma käitumise muutmisega saavutada usalduslik suhe kliendiga
 • proovida uusi teadmisi  rollimängus

Müügipsühholoogia koolitusel on võimalik täiendava õppevahendina kasutada DiSC käitumisprofiile, mis on meie kultuuris valideeritud ja normeeritud  õppeinstrumendid. Müügikoolitusel osalenud juhid võivad jätkata ka juhtimisoskuste koolituse või arendava juhtimise programmiga.

Müügioskuste arenguprogrammi võimalik struktuur:

müügikoolitused