Läbirääkimisoskuste koolitus

Läbirääkimisoskuste koolitus on mõeldud juhtidele, ostuspetsialistidele, müügijuhtidele kui ka kõikidele teistele, kes vajavad oskusi tulemuslikuks suhtluseks nii töökeskkonnas kui eraelus. Kommunikatsioon on alati ühendavaks lüliks erinevate läbirääkimisvormide vahel – on see siis kohtumine, telefonivestlus või kirjalik suhtlemine.

Sageli käsitletakse läbirääkimisi kui võitlust, mille tulemusena jõutakse lõpuks kompromissini, mis ei pruugi vastata ühe või mõlema osapoole ootustele ja võivad kaasa tuua lühiajalised kokkulepped.  Tänapäeval peetakse headeks läbirääkijateks pigem neid inimesi, kes keskenduvad loovale koostööle ja partnerlusele, osates sealjuures ennast kehtestada.

Läbirääkimisoskuste koolitus aitab osalejatel:
  • teadvustada läbirääkimisoskuste omandamise vajadus
  • teadvustada eneseväljendusoskuste olulisust ja komponente
  • teadvustada enesekehtestamise põhimõtted ja määratleda enda tugevused ning arenguvajadused enesekehtestamise osas
  • määratleda  läbirääkija võimu allikad
  • teadvustada läbirääkimiste faase ja kontrollida läbirääkimiste protsessi
  • kasutada läbirääkimistel erinevaid tehnikaid ja põhimõtteid osapoolte huvide, vajaduste ja kauplemispiiride määratlemiseks
  • arvestada läbirääkimistel erinevate käitumisstiilide ja motivatsiooniteguritega
  • osata läbirääkimisi ette valmistada ja edukalt läbi viia
  • osata käsitleda olukordi, kus läbirääkimispartner kasutab raskeid ja manipuleerivaid läbirääkimisstrateegiaid ja -võtteid
Koolitusel kasutatav metoodika

Meie koolitustel kasutatav metoodika tagab osalejate aktiivse osavõtu. Kuna uute oskuste arendamine nõuab suurt harjutuste osakaalu, viime oma koolitustel läbi palju rollimänge, praktilisi harjutusi, grupidiskussioone. Lisaks kasutatakse koolitusel palju äratajaid, videonäiteid, tegevuse planeerijaid, analüüse ja põhjalikku õppematerjali.

Antud koolituse võimalikuks järeltegevuseks võib olla DiSC käitumisstiilide koolituse läbimine.

läbirääkimised1 läbirääkimised2

  läbiraakimisoskuste koolitus läbiraakimisoskuste koolitus

  labiraakimised3  labiraakimised4 labiraakimised5  läbiraakimisoskuste koolitus