“Konfliktid ja rasked kõnelused juhi töös”

“Konfliktid ja rasked kõnelused juhi töös”  koolitus eeldab oskuste treenimist.  Teema on tähtis juhtidele, kes lahendavad organisatsioonis tekkinud pingeid ja vastuolusid, mis on sageli muudatuste ja nendega kaasnevate ebapopulaarsete otsuste tulemus. Antud koolitusprogrammi kestel käsitletakse mitmeid suhtlemisoskusi (aktiivne kuulamine, küsimuste esitamine, argumenteerimine, mõjutamine ja veenmine), mille puhul on kõige suurema mõjuga koolitusmeetod rollimäng e praktiline rakendamine väiksemates või suuremates gruppides. Meie koolitusel on osalejatel võimalik harjutamise aluseks võtta enda aktuaalsed olukorrad või koolitaja poolt etteantud mängud ning näidisjuhtumid. 

Koolitus aitab osalejatel:

 • mõista, milline tähtsus on tulemuslikul tagasisidel juhi töös
 • teadvustada väga olulised tagasiside andmise põhimõtted, mille rikkumine võib tugevalt kahjustada meeskonnasuhteid ja juhi tulemuslikkust
 • osata kasutada selge ja struktureeritud tagasiside andmiseks mitmeastmelist sõnumit
 • teadvustada, millised on levinud tüüpreaktsioonid tagasiside saamisel oma kolleegidelt, mis võivad takistada edaspidi olulise info saamist
 • osata tagasisidet vastu võtta viisil, mis julgustab kolleege ka tulevikus andma kasulikku infot  
 • mõista, kuidas kontrollida enda ja teiste emotsioone konfliktisituatsioonis
 • osata seostada inimese käitumist konfliktisituatsioonis tema isikliku käitumisstiiliga
 • osata konflikti kaardistamiseks kasutada E. Goldratti konfliktipilve mudelit
 • teada, kuidas käituda konfliktis vahendajana
 • osata öelda “ei” suhteid kahjustamata
 • osata kasutada erinevaid veenmis- ja mõjutamisinstrumete. Push ja pull tehnikad
 • osata mõjuvalt argumenteerida

Koolitus võib kesta 1-3 koolituspäeva. Koolituse käigus on peamiseks koolitusmeetodiks rollimäng, mille käigus harjutavad osalejad vestluste läbiviimist koolitaja poolt etteantud või ka enda poolt loodud näidisjuhtumite alusel. 

Koolitusele “Konfliktid ja rasked kõnelused juhi töös” võib järeltegevusena planeerida järgmiseks arenguplaani sammuks koolituse “Muudatuste juhtimine” , “Arendav juhtimine“, DiSC käitumisstiilid.