Juhtimiskoolitus

Koolitus "Juhtimise alused"

Juhtimiskoolitus on mõeldud nii esmatasandi- kui keskastmejuhtide oskuste, teadmiste ning hoiakute arendamiseks. Juhtimiskoolituse programm võib kesta 2-16 koolituspäeva, lähtuvalt organisatsiooni arenguvajadusest.  Sageli on pikema arenguprogrammi sissejuhatavaks mooduliks nn kick-off seminar, mille käigus tutvustatakse osalejatele programmi põhimooduleid ning selgitatakse välja osalejate ootused ning vajadused. 

Metoodika

Juhtimiskoolituse peamiseks õppemeetodiks on oskuste harjutamine e rollimäng, mille käigus lahendatakse  keerukaid juhtimisolukordi, mis esinenud erinevates organisatsioonides viimase 20. a. jooksul. Lisaks rollimängule on olulisteks meetoditeks ka grupiarutelud, kaasavad koolitusmängud, erinevad organisatsioonisimulatsioonid ja testid. Loenguline osa moodustab hinnanguliselt 25% kogu ajalisest mahust.

Juhtimiskoolitus sisaldab tavaliselt järgmisi mooduleid:

I Juhtimise baaskoolituse moodul  – “Sissejuhatus”. Õppemoodul aitab osalejatel:
 • mõista, millised on parimad õppemeetodid juhiks ja liidriks arenemisel
 • arvestada, kuidas vältida tüüpilisi vigu, mida spetsialistid teevad juhiks saades
 • teadvustada erinevaid juhi funktsioone nii protsesside kui ka inimeste juhtimisel
 • mõista – kuidas ja miks on muutunud juhtimisstiil viimaste aastakümnete jooksul kiirelt arenenud organisatsioonides
 • aru saada, milles seisneb juhtimise ja eesvedamise erinevus ning kuidas on eestvedamise erinevad komponendid seotud suurema töötajate motivatsiooni ja tootlikkusega
 • näha liidri hoiakute ja väärtuste mõju organisatsioonikultuurile ja üksuse töömeeleolule
 • näha erinevaid juhi võimu allikaid ja hinnata enda tugevusi ning arenguvajadusi nende kasutamisel
 • osata vältida ala- ja ülekehtestamist oma kolleegidega suheldes ning hoida kinni juhile kohasest suhtlemisstandardist
 • määratleda töös esinevaid juhtimisdilemmasid ja õiget käitumisviisi nende tekkel
 • saada terviklk ülevaade eduka juhi oskustest ja arenguperspektiividest nende omandamiseks
II Juhtimise baaskoolituse moodul – “Juhtimine eesmärkide kaudu”. Õppemoodul aitab osalejatel:
 • mõista eesmärkide olulisust nii indiviidi kui ka organisatsiooni tasandil
 • tajuda läbi simulatsioonimängu organisatsiooni eesmärkide ja kommunikatsiooni selguse tähtsust erineva juhtimistaseme inimestele
 • saada ülevaate peamistest organisatsiooni strateegiadokumentatsiooni osadest ja strateegia kujundamise sammudest
 • harjutada SWOT analüüsi koostamist
 • mõista tasakaalus tulemuskaardi eesmärkide mudelit
 • osata koostada kvaliteetseid eesmärke, kasutades SMART metoodikat
 • teadvustada organisatsiooni eesmärgiühtsuse põhimõtet
III Juhtimise baaskoolituse moodul – “Situatiivne juhtimine”. Õppemoodul aitab osalejatel:
 • mõista, kuidas valida konkreetses olukorras  sobiv juhtimisstiil töötaja motivatsioonist ja võimekusest lähtuvalt
 • osata kasutada direktiivset, arendavat, toetavat ja delegeerivat juhtimisstiili
 • omandada läbi rollimängu oskused kasutada erinevaid motiveerimistehnikaid madala tahtega töötaja toetamisel
 • osata eristada positiivseid ja negatiivseid motivaatoreid ja teada, millal neid kasutada
 • kasutada oma meeskonna analüüsiks testi sobiva juhtimisstiili määratlemiseks
IV Juhtimise baaskoolituse moodul – “Delegeerimine”. Õppemoodul aitab osalejatel:
 • teadvustada  –  kui oluline on oskus ja tahe delegeerida nii töötajate motivatsiooni kui ka juhi efektiivsuse seisukohast
 • mõista, et ilma delegeerimisoskuseta pole võimalik juhil enda karjääri edasi arendada
 • mõista, millised on hea delegeerimise põhimõtted ja millised on tüüpilised vead
 • omandada läbi videonäidete ja ka praktiliste harjutuste 6 delegeerimise sammu, mida juht peaks silmas pidama iga kord, kui annab töötajale tööülesande

Antud koolitusele võib järeltegevusena planeerida järgmiseks arenguplaani sammuks koolituse “Tagasiside, konfliktid ja rasked kõnelused juhi töös”.  

Lisaks korraldame perioodiliselt ka avatud juhtimiskoolitusi, kuhu saavad ennast registreerida osalejad väiksematest organisatsioonidest, kus pole võimalik kokku saada piisava arvu osalejatega koolitusgruppi. Avatud koolitustest anname teada ka Facebook’i vahendusel.