Finantsjuhtimise koolitus

Finantsjuhtimise koolitus on mõeldud juhtidele ja spetsialistidele, kes soovivad mõista, milline on nende otsuste mõju organisatsiooni majandustulemustele.

Koolituse eesmärgid ja tulemused:

 • Osalejad teavad finantsjuhtimise ja raamatupidamise põhimõisteid ja korraldust organisatsioonis
 • Osalejad teadvustavad finantsarvestuse ja juhtimisarvestuse erinevust
 • Osalejad teavad, millised on peamised raamatupidamise aruanded ja oskavad analüüsida nendes kajastuvat infot
 • Osalejad teavad, millised on organisatsiooni eelarve koostamise peamised etapid
 • Osalejad teavad, millised on projekti tasuvuse hindamise peamised mõõdikud ja oskavad neid kasutada.

Finantsjuhtimise koolitus. Programm

Sissejuhatus

 • Arvestuse mõiste. Finantsarvestus, juhtimisarvestus, kuluarvestus. Nende fookuse ja kasutajate erinevused
 • Peamised finantsmõisted
 • Arvestuse korraldus ettevõttes. Juhtide vastutus, algdokumentide käitlemine. Igakuine ja –aastane aruandlus.
 • Milliseid tüüpilisi vigu tehakse arvestuse korraldamisel?

Bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruande olemus, nende omavahelised seosed

 • Bilanss, selle struktuur
 • Ülesanne: ettevõtte bilansi koostamine
 • Ülesanded: bilansi ja kasumiaruande struktuuri muutused majandustehingute tulemusena
 • Kasumi ja likviidsuse seos.
 • Kontod, nende eriliigid
 • Kasumiaruande skeem 1 ja skeem 2. Erinevus ja kasutamine

Finantsanalüüsi olemus, eesmärgid ja vajadus

 • Finantsanalüüsi läbiviimine
 • Analüüsitavate näitajate valik
 • Absoluutarvude analüüs, vertikaalanalüüs, horisontaalanalüüs,
 • Suhtarvuanalüüs:
 • Käiberentaablus
 • Müügikate
 • Lisandväärtus, lisandväärtus töötaja kohta,
 • Lisandväärtuse statistika erinevate majandusvaldkondade kaupa
 • Omakapitali tootlikkus
 • Likviidsuskordaja
 • Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
 • Intresside kattekordaja
 • Võõrkapitali kasutamise suhtarvud
 • Varade kasutamise tulemuslikkuse suhtarvud
 • Ülesanded: finantssuhtarvude arvutamine ja interpreteerimine
 • Ülesanne: näidisettevõtte finantsanalüüs

Finantsprognooside olemus (kassavoo, kasumiaruande ja bilansi prognoos) ja nendevahelised seosed

 • Firma finantseelarve koostamise protsess. Eelarvete koostamise meetodid.
 • Müügiplaan
 • Tootmisplaan
 • Materjali, tööjõu, tootmise üldkulude plaan. Realiseeritud toodangu omahinna plaan.
 • Varude plaan
 • Müügikulude ja juhtimiskulude plaan
 • Erinevate eelarve osade koondamine rahavoogude plaanis
 • Ülesanne: näidiskassavoo aruande analüüs
 • Mitmetasandiline aruandluse skeem, jääktulul põhineva kasumi kujunemine.

Kuluarvestus omahinna arvutamise lähtekohad ja vajalikkus Tasuvusarvestus

Kokkuvõte, soovitatava kirjanduse ülevaade.

finantsjuhtimise koolitus