Esinemisoskuste koolitus

Esinemisoskuste koolitus on mõeldud juhtidele ja spetsialistidele, kes soovivad muuta oma esinemised mõjusaks ning kaasavaks. Hea esinemine kujuneb siis, kui esinejal on tõesti midagi öelda, ta tunneb oma teemat ja oskab seda oma auditooriumile ka edasi anda. Hea esinemise eelduseks on korralik ettevalmistus ja harjutamine.

Koolitus annab osalejaile instrumendid, oskusteabe ja võimaluse harjutada esinemise paani ja struktuuri koostamist ning viimistleda esitlust lähtuvalt sihtgrupist.

Esinemisoskuste koolitus aitab osalejatel:
  • määratleda eduka esinemise komponendid
  • planeerida ja valmistada ette esitluse eesmärgid, struktuur ja ajakava
  • teadvustada erinevate visuaalsete abivahendite mõju ja kasutusotstarvet
  • tulla toime esinemispalavikuga
  • aktiviseerida kuulajaid ja vastata rasketele küsimustele
  • harjutada esinemist ning saada konstruktiivset tagasisidet enda personaalse esinemisstiili kohta

Koolituse käigus kasutatakse muuhulgas abistava materjalina Video Arts poolt toodetud videofilmi „I wasn’t prepared for that“. 

Koolituse võimalikuks järeltegevuseks võib olla DISC käitumisstiilide koolituse läbimine.

Koolituse programm

Sissejuhatus
• Sissejuhatus, päevakava, teemad, metoodika, koolitaja
• Eesmärgid ja ootused treeningule. Ühise ettekujutuse loomine programmi eesmärkide, meetodite ja ülesehituse osas.
• Millest sõltub esineja edukus?
• Miks on vajalik professionaalne esinemine? Esinemiste alternatiivid. Mis teeb esinemise keeruliseks? Professionaalse esinemise tunnused. Arutelu
Koolitaja lühiloeng

Õpieesmärkide formuleerimine. Millised on minu tugevad ja arendamist vajavad küljed esinejana?
Esinemise ettevalmistus ja planeerimine
• Eesmärgid sisu ja kuulajate osas.
• Võimalikud piirangud, millega peab arvestama
• Esitluse struktuuri ja ajakava koostamine
• Esitluse ruum ja kuulajate paigutus Koolitaja lühiloeng ja videonäite arutelu
Grupitöö harjutus: Esinemise kirjaliku plaani koostamine

Esitluse sissejuhatus
• Sissejuhatuse funktsioonid, võimalik pikkus
• Peamised komponendid
• Levinud sissejuhatuse vormid
• Kõne stiil ja retoorilised võtted: Koolitaja lühiloeng
Grupitöö harjutus: esitluse sissejuhatuse koostamine.

Esitluse teemakäsitlus
• Põhivormid
• Üldised soovitused
• Olulised veenmise ja mõjutamise põhimõtted Koolitaja lühiloeng
Videonäited

Esitluse kokkuvõte
• Tulemusliku kokkuvõtte tunnused
• Kokkuvõtte planeerimine Koolitaja lühiloeng
Videonäited
Visuaalsed abivahendid
• Visuaalsed abivahendid
• Abivahendite mõju ja eesmärgid
• Mida peab visualiseerima ja kuidas? Millega arvestada?
• Kuidas kindlustada kontakti säilimine kuulajatega visuaalsete abivahendite kasutamisel? Koolitaja lühiloeng

Videonäited
Individuaalne harjutus: visuaalsete vahendite kasutamine

Esinemis- ja esitluskindlus
• Esinemispalavik – tekke põhjused, toimetulek. Enese hoiakute ja mõtete juhtimine. Erinevad võtted esinemispalaviku vähendamiseks.
• Kuidas vastata küsimustele. Rasketele küsimustele vastamine
• Kuidas osalejaid aktiviseerida
• Kuidas vältida vaidlusi
• Toimimine negatiivse või vaenuliku hoiakuga kuulajate puhul. Koolitaja lühiloeng ja arutelu
Harjutus: keerulistele küsimustele vastamine.

Füüsilised esinemisoskused ja suhtlemisvahendid
• Kuidas luua usalduslik õhkkond ja kontakt publikuga?
• Esineja personaalne esinemisstiil
• Näoilme, pilk, silmside, riietus
• Häälekasutus, peamised vead. Kõnetempo. Hingamine.
• Keha asend ja poosid. Kehakeele põhimõtted esinemisel. Žestid ja käte asend.
• Liikumine ruumis Arutelu
Videonäited erinevate esinemisstiilidega
Lühiharjutused

Esinemise erijuhud – väikesed grupid, ootamatud esinemised
Erineva käitumisstiiliga inimeste ootused esinejale, esinemise kohandamine vastavalt kuulajatele
Praktilised harjutused ja tagasiside
Koolituse kokkuvõte
• Koolituse kokkuvõte. Isikliku tegevus- ja arenguplaani koostamine

esinemisoskuste koolitus