Käitumisprofiil DiSC

DiSC käitumisprofiil võimaldab määratleda analüüsi täitja loomupärase käitumisstiili ning näidata, kuidas keskkonna tajumine mõjutab käitumiskalduvusi. See instrument annab raamistiku inimese käitumist mõjutavate tegurite analüüsimiseks ja õpetab oma käitumist teadlikult tasakaalustama.

 

DiSC  mudel annab arusaadava ja lihtsa vahendi inimkäitumise analüüsimiseks ja sellest kõnelemiseks ning õpetab aru saama inimest motiveerivatest ja motivatsiooni vähendavatest teguritest. Selle tulemusena suureneb suhtlemisefektiivsus ja võime kasutada erinevaid inimeste mõjutamise viise.

DiSC analüüsi kasutaja:

 

  • teab oma loomupärase käitumise tugevusi ja arenguvajadusi
  • märkab ja analüüsib täpsemalt iseenda ja teiste käitumise põhjusi
  • oskab lihtsatele märkidele toetudes teist inimest paremini “lugeda”
  • vähendab konflikte ja vääriti-mõistmist oma kohandamis-vajaduste täpsema määratlemise kaudu
  • teab, millised välised märgid lubavad teha järeldusi mõtete, tunnete ja vajaduste kohta
  • tunneb erinevate inimeste juures energiat vähendavaid ja suurendavaid põhjusi ja arvestab nendega
  • kasutab tegevusplaane oma käitumise teadlikuks juhtimiseks
  • parandab toimetulekut erinevate inimeste ja olukordadega

Analüüsi metoodika

Analüüs koosneb 28-st omadussõnade grupist, millest igas on 4 sõna. Igast grupist tuleb välja valida kaks  – üks sõna, mis iseloomustab kõige enam analüüsi täitja käitumist mingis valitud rollis ja teine, mis kõige vähem. Analüüsi täitmine võtab aega umbes 10 min. Tagasiside võib olla nii individuaalne kui grupiviisiline. Iga täitja saab paarikümne leheküljelise kirjaliku kokkuvõtte oma loomupärasest käitumisstiilist konkreetses igapäevarollis. Siit nähtub, mil määral ta kasutab nelja inimkäitumise põhitendentsi (domineerivust, sotsiaalsust, stabiilsust ja analüüsivust) ja kuidas see tema tegutsemises avaldub.

Analüüsi taust

DiSC käitumisprofiil on välja töötatud USA-s, Inscape Publishing poolt. Tema koostööpartnerid on seda analüüsi kasutanud efektiivse arendus- ja õppimisinstrumendina 80 riigis, üle 30 miljoni inimese puhul.
Eestis on küsimustik valideeritud 1998.a. DiSC analüüsi Eestis on täitnud ligi 10 000 inimest (suurima levikuga käitumisprofiil Eestis ja ka teistes Balti riikides).