“DISC käitumisstiilid” koolitus

“DISC käitumisstiilid” koolitus on mõeldud nendele, kes kelle igapäevatöö sisaldab suhtlemist teiste inimestega – on need siis kolleegid, alluvad või kliendid. DiSC on mudel, mis võimaldab teadvustada enda ja ka teiste inimeste käitumuslikke erinevusi ning võtta neid seejärel arvesse teistega heade suhete ülesehitamisel. DiSC mudel on aluseks käitumisstiili analüüsi testile, mida saab antud koolitusel kasutada.

“DISC käitumisstiilid” koolitus aitab osalejatel:
 • mõista, millised nähtamatud tegurid võivad mõjutada inimese käitumist
 • saada ülevaade William Moulton Marstoni poolt loodud DISC käitumisstiilide mudelist
 • enda käitumisstiili analüüsi (DiSC Classic 1.0, DiSC Classic 2.0, PPSS jm) põhjal saada ülevaade enda tugevustest ja liialdatud käitumistest
 • osata ära tunda nii kehakeele, tooni kui ka sõnade alusel erinevaid käitumisstiile
 • teadvustada, kui oluline on osata kohandada enda käitumist vastavalt teise inimese käitumisele
 • osata läbi rollimängude ja videonäidete analüüsi võtta kasutusele käitumise kohandamise printsiipe
 • osata seostada käitumise kohandamist nii müügi-, läbirääkimis- kui ka juhtimissituatsioonidega
Koolituse tulemusena osaleja:
 • teab oma loomupärase käitumise tugevusi ja arenguvajadusi
 • märkab ja analüüsib täpsemalt iseenda ja teiste käitumise põhjusi
 • oskab lihtsatele märkidele toetudes teist inimest paremini “lugeda”
 • vähendab konflikte ja vääritimõistmist oma kohandamisvajaduste täpsema määratlemise kaudu
 • teab, millised välised märgid lubavad teha järeldusi mõtete, tunnete ja vajaduste kohta
 • tunneb erinevate inimeste juures energiat vähendavaid ja suurendavaid põhjusi ja arvestab nendega
 • kasutab tegevusplaane oma käitumise teadlikuks juhtimiseks
 • suudab paremini toime tulla erinevate inimeste ja olukordadega

Antud koolitus võib olla üheks moodulis pikemas arenguprogrammis, mis võib olla põhifookusena suunatud juhtimisele või müügioskustele

"DISC käitumisstiilid" "DISC käitumisstiilid" "DISC käitumisstiilid" ED DVD C

ED DVD1