DiSC ja Big5 mudelite omavaheline seos

Augustis toimunud DiSC konsultantide täiendaval sertifitseerimisseminaril jäi mulle silma informatsioon DISC mudeli ja Suure Viisiku isiksuse omaduste mudeli korrelatsiooni kohta (allikas – Everything DISC Workplace profiili valideerimisraport). Minu seisukohad nende mudelite omavahelise seose kohta said suuremalt jaolt kinnituse, kuid leidus ka üllatavat infot.

Tabelist võib järeldada, et neurootilisuse (negatiivsete emotsioonide ja emotsionaalse kõikuvuse) skaala on DISC-is vertikaalne – D,I ja S on pigem vähem neurootilised ning SC/C/CD on enam neurootilised.

Ekstravertsuse (positiivsete emotsioonide ja avastusliku käitumise) osas ei olnud samuti üllatust – olukord vastupidine (D/I kõrgemal tasemel, S neutraalne, SC/C/CD on negatiivse korrelatsiooni e. introvertsema käitumisega)

Avatuse dimensioonil on seos inimese intellektuaalsusega. Avatus võib olla kas einevate ideede või kogemuste vastu. DiSC-i mudelil vertikaalsel teljel on mõningane korrelatsioon avatusega (ülal positiivne ja all negatiivne), kuid ilmselt on korrelatsioon nii nõrk, et sellest ei saa teha kuigi suuri järeldusi.

Sotsiaalsus (i.k agreeableness) tähistab seda isiksuse omadust, mis on seotud suhete kvaliteediga. Kõrge sotsiaalsuse omadusega inimene on altruistlik, hoolitsev, meeskondlik, siiras. Nende üldiselt positiivseteks väärtusteks peetavate omaduste liialdatud mõju võib samas kaasa tuua suutmatuse pidada läbirääkimisi ja ennast kehtestada. Ilmselt jookseb selle omaduse skaala DISC mudelis diagonaalselt vasakult alla (D ja S telg) ning korrelatsiooni näitajad on üsna märkimisväärselt suured. USA-s läbiviidud uuringud näitavad muide inimese sissetulekute üsna tugevat seost selle isiksuse omadusega.

Kõige enam paneb mõtlema tabeli info meelekindluse (i.k conscientiousness) seoste kohta DISC mudeliga. Meelekindlus peaks väljendama inimese korraarmastust ja töökust ning võimekust pidada vastu pingutust nõudvates oludes. Senine üldlevinud ettekujutlus, et C ja S käitumisstiiliga inimesed on D/I käitumisstiilidest meelekindlamad, ei vasta enamasti tõele. Koefitsiendid näitavad vastupidist. D/I on rohkem tulemusele orienteeritud ja kõrgema enesedistsipliiniga kui S/C. Viimased küll analüüsivad mõningal määral rohkem, kuid mitte oluliselt.

Infoks veel nii palju, et nii akadeemilise kui ka ametialase edukuse kõige suuremaks mõjuriks on meelekindlus. Kui seda pole looduse poolt antud, siis on mõistlik vähemalt võtta omaks meelekindla inimese harjumused – seada eesmärgid, määratleda prioriteedid ja planeerida oma tegevused kalendris.