Arenguvestluste läbiviimise koolitus

Arenguvestluste läbiviimise koolitus aitab kaasa eesmärkidel põhineva juhtimise süsteemi toimimisele kogu organisatsioonis. Arenguvestlus (mõnes ettevõttes ka “aastavestlus” või “koostöövestlus”) on töötaja ja tema vahetu juhi vaheline dialoog, mille käigus hinnatakse möödunud tööperioodi ja selle tulemusi, hinnatakse töötaja ülesannete täitmist ja käitumise vastavust organisatsioonilistele väärtustele ning seatakse võtmeülesanded ja arengueesmärgid uueks tööperioodiks.

Arenguvestluste läbiviimise üheks takistuseks on juhtide oskamatus saavutada oma töötajatega hea ja usalduslik kontakt, et vestlus ei kujuneks pelgalt formaalseks ankeedi täitmiseks. Tõeliselt sisulise vestluse eelduseks on mõlema osapoole soov avameelselt rääkida oma ootustest ja ambitsioonidest. Konstruktiivse arenguvestluse eelduseks on ka võimekus nii töötaja kui ka juhi poolt rääkida siiralt ka asjaoludest, kus soovitakse näha kas juhi või töötaja teistsugust suhtumist või tegutsemist.

Arenguvestluse läbiviimise koolitusel harjutavad osalejad arenguvestluste läbiviimist rollimängu käigus ning nad saavad endale täiesti selged juhised arenguvestluse sujuvaks läbiviimiseks.

Arenguvestluste läbiviimise koolitus aitab osalejatel:
 • saada aru arenguvestluste mõttest ja funktsioonidest organisatsioonis
 • teadvustada oma vastutust positiivsete hoiakute kujundamisel organisatsioonis arenguvestluste suhtes
 • meelde jätta, millised on arenguvestluse etapid
 • osata arenguvestlust ette valmistada
 • luua usalduslik kontakt töötajaga vestluse alguses
 • teada, kuidas kujundada vestlus sisuliseks dialoogiks, mitte ametlikuks vormitäitmiseks
 • kasutada coachingu elemente vestluse läbiviimisel, et töötaja tajuks isiklikku vastutust arengueesmärkide seadmisel
 • analüüsida koos töötajaga eelneva perioodi tulemusi
 • osata küsida oma töötajatelt tagasisidet arenguvestluse käigus
 • osata anda tasakaalustatud tagasisidet arenguvestluse käigus
 • osata avada ka vähemrääkivaid kolleege ja uurida välja nende motivaatorid
 • mõista, millised on töötajate töökeskkonnaga seotud ootused
 • osata kasutada erinevaid kuulamis- ja veenmistehnikaid arenguvestluse käigus
 • osata analüüsida arenguvestluse tulemuslikkust

“Arenguvestluste läbiviimine” on koolitus, millele võib järeltegevusena planeerida järgmiseks arenguplaani sammuks koolituse “Tagasiside, konfliktid ja rasked kõnelused juhi töös”.  Samuti on arenguvestluste läbiviimise koolitus suuresti seotud ka arendava juhtimise ja ka coachingu põhimõtetega.

arenguvestluste läbiviimise koolitus