Ajajuhtimise koolitus

Ajajuhtimise koolitus on mõeldud organisatsioonidele, mille juhid tunnetavad oma meeskonnas tööülesannete paljususest ja kiirest iseloomust tulenevaid probleeme eesmärgistamise ning prioriteetide seadmisega. Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele nii praktilisi näpunäiteid kui ka üldprintsiipe tulemuslikuks organiseerimiseks ja ajakasutuseks.

Ajajuhtimise koolitusel pöörame tähelepanu nii kõrgetasemelistele küsimustele nagu pikaajalised eesmärgid elus kui ka täiesti konkreetsetele soovitustele, mida saab rakendada, et määrata tegevuste prioriteedid.  Oluline autor, kellele toetume on Stephen Covey.  Samuti töötame koos osalejatega läbi küsimused, kuidas vältida “häirijaid” ja harjumust lükata oma kohustusi edasi.

Ajajuhtimise koolitusel on võimalik samuti koos oma teiste meeskonna liikmetega kokku leppida, millised on peale koolitust meeskondliku ajajuhtimise printsiibid, mis aitavad kogu organisatsioonil olla tulemuslikum.

Ajajuhtimise koolitus aitab osalejatel:
 • mõista enda aja juhtimise tugevusi ja arenguvajadusi
 • saada terviklik ülevaade ajajuhtimise võtmevaldkondadest
 • osata teadlikult kontrollida oma hoiakuid ja harjumusi aja juhtimise suhtes
 • seada motiveerivaid ning selgeid tööalaseid ja isiklikke eesmärke
 • osata kasutada erinevaid prioriteetide seadmise süsteeme
 • analüüsida oma ajakasutust
 • osata koostada nii pikaajalisi kui ka lähiperioodi ajaplaane
 • osata efektiivselt koostada päevaplaani, arvestades tööde iseloomu ja isiklikku töövõime muutumist
 • muuta usaldusväärseks oma igapäevase info töötlemise süsteem, osata kasutada tehnilisi abivahendeid
 • kasutada psühholoogilisi võtteid töövõime ja kontsentratsiooni tagamiseks kogu tööpäeva jooksul
 • tulla toime “häirijatega”, vältides üle- ja alakehtestamist
 • osata öelda vajadusel “ei” ilma suhteid kahjustamata ja järgides hea suhtlemise ning koostöö tavasid
 • teada, millised on viivitamise e edasilükkamise psühholoogilised põhjused ja kuidas neid vältida
 • osata delegeerida
 • juhtida tulemuslikult aega nõupidamistel, osata meeskondlikult lahendada probleeme
 • osata arvestada oma isikliku käitumisstiili mõju ajajuhtimisele
 • teada peamisi stressijuhtimise põhimõtteid, analüüsida enda stressoreid
 • koostada isikliku tegevusplaani ajajuhtimise harjumuste muutmiseks

Ajajuhtimise koolitusel on kliendi soovil võimalik võtta täiendava õppevahendina kasutusele Ajajuhtimise Profiili test, mis võimaldab osalejatel oma arenguvajadused täpsemalt määratleda. Samuti on võimalik pikema programmi puhul võtta kasutusele ka DISC käitumisprofiili test, et saada aru oma käitumuslike erisuste mõjust ajakasutusele. Ajajuhtimise koolitus võib kesta 1-2 koolituspäeva või 4-8 veebiseminari, mis kestavad igaüks 1,5-2 tundi.

 ajajuhtimise koolitus