360-kraadi tagasiside juhtidele

Koolitus "Juhtimise alused"

360-kraadi tagasiside juhtidele võimaldab täpselt välja tuua need juhtimisvaldkonnad, mis on kas heal tasemel või vajavad täiendamist. See on kasulik nii konkreetsele juhile tema individuaalse arenguplaani koostamisel kui ka kogu organisatsioonile, kui üksikute analüüside põhjal moodustatakse grupiraport. See annab võimaluse personalivaldkonna spetsialistidel töötada välja arenguprogrammid, mis on fokusseeritud kõige enam tähelepanu nõudvatele teemadele.

Juhtimistegevuste profiil mõõdab 360° meetodil juhtide tulemuslikkust juhtimise ning meeskonna edukuse võtmevaldkondades. Suurt tähelepanu pööratakse inimeste juhtimise oskustele ehk sellele, kuidas juht suhtleb oma meeskonna liikmetega, oma juhi ning teiste organisatsioonisiseste koostööpartneritega, et täita püstitatud eesmärke. Profiil keskendub personali juhtimisega seotud tegevustele ja pakutakse üksikasjalikke ning ennetavaid soovitusi, mida juht saab kasutada oma juhtimistegevuste arendamisel.

Profiili tulemus

 • Annab juhile täpse ning tegevustele suunatud tagasiside koos konkreetsete soovitustega meeskonnatöö parandamiseks
 • Annab põhjaliku ülevaate juhtimistavadest ja nende tulemuslikkusest
 • Võimaldab individuaalselt määratleda juhtide arengu- ning koolitusvajadusi
 • Võimaldab hinnata muutusi ning juhi koolituse investeeringute efektiivsust

360-kraadi tagasiside juhtidele kasutusalad

 • Isiklik nõustamine, individuaalne koolitamine
 • Organisatsiooni juhtimistavade tugevuste ja nõrkuste määratlemine
 • Organisatsiooni juhtide koolitusvajaduse määratlemine ning juhtide arenguplaanide koostamine
 • Abimaterjal arenguvestluste läbiviimiseks

Profiili eelised

 • Analüütiline. Profiilis kasutatakse hästi väljaarendatud küsimustikke ja uuringuid, mis mõõdavad efektiivselt juhi sooritust kvantitatiivsete näitajate abil, mis võimaldavad kergelt välja tuua arendamist nõudvad valdkonnad.
 • Laiaulatuslik. Kasutatakse 360° meetodit, et hinnata juhi käitumist 8-s juhi tulemuslikkust määravas võtmevaldkonnas.
 • Kergelt teostatav. Kasutatakse patenteeritud tarkvara, mille abil analüüsitakse kogutud andmeid ning koostatakse detailsed raportid.
 • Sooritusel põhinev. Profiil keskendub ainult tegevustele, mis on vaadeldavad ning on olulised juhtimise tulemuslikkuse seisukohast.
 • Tulemuslikkusele orienteeritud. Profiil keskendub nendele tegevuse võtmevaldkondadele, mis määravad juhtimise edukuse ning meeskonna tulemuslikkuse.
 • Testitud ning tõestatud. Profiili on kasutatud laialdaselt erinevates riikides ning erinevate valdkondade organisatsioonide poolt nii juhtimise hindamiseks kui ka nõustamiseks.
 • Põhjalikult arendatud. Profiil põhineb empiirilistel ning statistilistel uuringutel, mida on rohkem kui kümne aasta jooksul läbi viinud juhtimiskonsultatsiooni tippeksperdid.

Kogu protsess detailsemalt:

 1. Seminar juhtidele – 1 tund (mis see instrument on ja mida sisaldab)
 2. Uuringu vastajate info küsimine iga juhi kohta (kes on selle inimese ülemus, kolleegid, alluvad)
 3. Küsimustike väljasaatmine
 4. Individuaalsete raportite väljatrükkimine
 5. Kohtumised ja individuaalsete raportite osas tagasiside (ca 2 tundi per juht)
 6. Kokkuvõttev seminar juhtidele – ettevalmistus 2 konsultanditundi, läbiviimine 2 tundi (mis teemad olid tugevamad/nõrgemad, mis selle teadmisega edasi tegema hakata)

Antud instrument võib olla ettevalmistav osa pikemale juhtide arenguprogrammile.