Juhtimise baaskoolitus – spetsialistist juhiks

I Juhtimise baaskoolituse moodul  – “Sissejuhatus”. Õppemoodul aitab osalejatel:

 • mõista, millised on parimad õppemeetodid juhiks ja liidriks arenemisel
 • arvestada, kuidas vältida tüüpilisi vigu, mida spetsialistid teevad juhiks saades
 • teadvustada erinevaid juhi funktsioone nii protsesside kui ka inimeste juhtimisel
 • mõista – kuidas ja miks on muutunud juhtimisstiilid viimaste aastakümnete jooksul kiirelt arenenud organisatsioonides
 • aru saada, milles seisneb juhtimise ja eesvedamise erinevus ning kuidas on eestvedamise erinevad komponendid seotud suurema töötajate motivatsiooni ja tootlikkusega
 • näha liidri hoiakute ja väärtuste mõju organisatsioonikultuurile ja üksuse töömeeleolule
 • näha erinevaid juhi võimu allikaid ja hinnata enda tugevusi ning arenguvajadusi nende kasutamisel
 • osata vältida ala- ja ülekehtestamist oma kolleegidega suheldes ning hoida kinni juhile kohasest suhtlemisstandardist
 • määratleda töös esinevaid juhtimisdilemmasid ja õiget käitumisviisi nende tekkel
 • saada terviklk ülevaade eduka juhi oskustest ja arenguperspektiividest nende omandamiseks

II Juhtimise baaskoolituse moodul – “Juhtimine eesmärkide kaudu”. Õppemoodul aitab osalejatel:

 • mõista eesmärkide olulisust nii indiviidi kui ka organisatsiooni tasandil
 • tajuda läbi simulatsioonimängu organisatsiooni eesmärkide ja kommunikatsiooni selguse tähtsust erineva juhtimistaseme inimestele
 • saada ülevaate peamistest organisatsiooni strateegiadokumentatsiooni osadest ja strateegia kujundamise sammudest
 • harjutada SWOT analüüsi koostamist
 • mõista tasakaalus tulemuskaardi eesmärkide mudelit
 • osata koostada kvaliteetseid eesmärke, kasutades SMART metoodikat
 • teadvustada organisatsiooni eesmärgiühtsuse põhimõtet

III Juhtimise baaskoolituse moodul – “Situatiivne juhtimine”. Õppemoodul aitab osalejatel:

 • mõista, kuidas valida konkreetses olukorras  sobiv juhtimisstiil töötaja motivatsioonist ja võimekusest lähtuvalt
 • osata kasutada direktiivset, arendavat, toetavat ja delegeerivat juhtimisstiili
 • omandada läbi rollimängu oskused kasutada erinevaid motiveerimistehnikaid madala tahtega töötaja toetamisel
 • osata eristada positiivseid ja negatiivseid motivaatoreid ja teada, millal neid kasutada
 • kasutada oma meeskonna analüüsiks testi sobiva juhtimisstiili määratlemiseks

IV Juhtimise baaskoolituse moodul – “Delegeerimine”. Õppemoodul aitab osalejatel:

 • teadvustada  –  kui oluline on oskus ja tahe delegeerida nii töötajate motivatsiooni kui ka juhi efektiivsuse seisukohast
 • mõista, et ilma delegeerimisoskuseta pole võimalik juhil enda karjääri edasi arendada
 • mõista, millised on hea delegeerimise põhimõtted ja millised on tüüpilised vead
 • omandada läbi videonäidete ja ka praktiliste harjutuste 6 delegeerimise sammu, mida juht peaks silmas pidama iga kord, kui annab töötajale tööülesande

  JA sisseju       JA Eesmärgid 

  JA Si       JA DE