dvsp logo  DVSP Consultingest  eng
  rus  


Töötajate rahulolu uuring

Töötajate rahulolu uuringu läbiviimisel saab kasutada rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsiooniuuringute struktuuri, mille kohaselt analüüsitakse mitte ainult organisatsiooni liikmete rahulolu erinevaid aspekte, vaid kogutakse tagasisidet kõikide organisatsiooni edukuse seisukohast oluliste võtmevaldkondade kohta.

Uuringu läbiviimise  metoodika

Eelpool kirjeldatud  strateegiliste võtmevaldkondade alla kuuluvad küsimused töötatakse välja koostöös kliendiga ning fikseeritakse küsimustikus. Küsimustele vastates saavad vastajad märkida 5- või 10-punkti skaalal oma arvamuse nii olemasoleva olukorra kohta kui ka antud küsimuse olulisuse kohta.

Küsimustik sisaldab ka avatud küsimusi, mille puhul vastajad saavad anda tagasisidet ka vaba teksti kujul. Küsimustikule lisatakse ka informatsioon vastaja ametikoha osas, mis võimaldab hiljem anda tagasisidet organisatsiooni üksuste ja ametikohtade lõikes.

Küsimustikule on võimalik vastata nii paberil kui ka elektroonselt. Elektroonilise versiooni täitmiseks töötab meie ettevõte välja spetsiaalse vormi, mida on võimalik vastajatele saata kas e-maili teel või lingina. 

Stateegiliste võtmevaldkondade jaotus:

Vaata uuringu võimalikku küsimustikku!