dvsp logo  DVSP Consultingest  eng
  rus  


Organisatsioonikultuuri uuring

Organisatsioonikultuuril on otsene seos organisatsiooni tegevuse edukusega - seda on veenvalt tõestanud paljud teadusuuringud.

Organisatsioonikultuuri teemat käsitledes piiritletakse seda sageli ainult organisatsiooni kliimana – nö. “pehmete” valdkondadena nagu autoriteedi ja võimu küsimus, meeskonna liikmete kaasamine, pühendumus, motivatsioon jne. Seetõttu jäetakse organisatsioonikultuurist rääkides sageli teenimatult välja suur osa olulistest  organisatsioonikultuuri elementidest nagu organisatsiooni tegevusvaldkond ja sellest tulenev missioon, strateegia, struktuur, palgasüsteem jm.

Maailmas üheks tunnustatumaks ja enam kasutatav organisatsioonikultuuri analüüsi mudel on Cameron-Quinn’i  mudel, mis põhineb kahel dimensiooni (väline fookus-sisemine fookus, paindlikkus-stabiilsus) ja jagab kultuurid nelja kategooriasse - klanni, adhokraatia, hierarhia ja turu kultuur. Määratlemaks organisatsioonikultuuri tüüpi on võimalik kasutada selleks väljatöötatud küsimustikku - organisatsioonikultuuri hindamise instrumenti OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument). Sellele küsimustikule vastates on lisaks tegeliku olukorra hindamisele võimalik tuua välja ka oma arvamus soovitud olukorra kohta ning tulemustest lähtuvalt identifitseerida vahe tegeliku ja soovitud olukorra vahel. 

Lisaks OCAI analüüsile on antud mudeli põhjal võimalik analüüsida konkreetseid organisatsioonikultuuri komponente ning töötada välja tegevusplaan organisatsioonikultuuri arendamiseks soovitud suunas. 

Uuringu läbiviimise  metoodika

Organisatsioonikultuuri analüüsi instrumendi küsimustik sisaldab kuut võtmevaldkonda käsitlevaid  küsimusi. Küsimustikule on võimalik vastata nii paberil kui ka elektroonselt. Elektroonilise versiooni täitmiseks töötab meie ettevõte välja spetsiaalse vormi, mida on võimalik vastajatele saata kas e-maili teel või lingina. 

Uuringu tulemuste  kohta koostab  konsultant raporti ning viib  kliendi soovil läbi ka arendusseminari.